„Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“
ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“
Компонент №2: "Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници"


Наименование на проекта: „Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД

Бенефициент: Община Бяла, Област Русе, гр.Бяла 7100, ул. Екзарф Йосиф I № 1, представляващ Бенефициента – Димитър Крумов Славов – Кмет.

Договор за безвъзмездна финансова помощ: №B G04-02-03-025-013/18.08.2015

Срок на изпълнение: 18.8.2015 – 18.12.2016

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100%

Обща стойност на безвъзмездната помощ: 676 601,08 BGN/ 345 940,64EURO

Проекта допринася за изпълнението на глобалните цели на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство (EИП), в т.ч:

Основна цел на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на МБАЛ "Юлия Вревская" ЕООД гр.Бяла, чрез въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници, използавана за отопление и охлаждане”.

Проекта допринася за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство;

Проекта допринася за укрепването на двустранните взаимоотношения между държавите - донори и държавата-бенефициет

Принос на проекта за постигането на хоризонталните принципи на ЕИП.


1. Добро управление:

• Ефикасност и ефективност - постигане на целите, чрез оптимално използване на наличните ресурси;
• Откритост и прозрачност - обществен достъп до информация, свързана с изпълнението на проектните дейности;
• Върховенство на закона - спазване на българското и европейско законодателство, приложимо към изпълнението на проекта;
• Етично поведение - общественият интерес е поставен над личните интереси;
• Компетентност и капацитет при изпълнение на проекта;
• Стабилно финансово управление - целенасочено и ефективно използване на предоставената финансова помощ;
• Отчетност – отчитане на дейностите по проекта пред оторизираните органи.

2. Устойчивост:

• Финансов ефект – пряк положителен икономически ефект за преките и коствени ползватели на резултатите от изпълнението на проекта;
• Институционален ефeкт - прилагане знанията и уменията, придобити при изпълнение на проектните или чрез ползване на резултати от него, например. базата данни, анализите, оценката на изпълнението на проекта, правилата за мониторинг и пр.)
• Ефект на ниво политики – повишаване капацитета на общинската администрация и на други местни заинтересовани страни за подобряване координацията, партньорството и прозрачността във формирането и провеждането на ефективни местни политики.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Доставка и изграждане на слънчева и аеротермална инсталация за производство на енергия за отопление и охлаждане.

Дейност 2: Разработване на работен проект за изграждане на слънчева и аеротермална инста-лация за производство на енергия за отопление и охлаждане.

Дейност 3: Независим строителен надзор.

Дейност 4: Визуализация и публичност.

Дейност 5: Разработване на тръжна документация по проекта.

Дейност 6: Независим финансов одит по проекта.

Дейност 7: Организация и управление на проектните дейности.


Резултати от изпълнението на проектните дейности: Мярка 2 - Мерки за използване на ВЕ.

Увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници в Wh/годишно - 296 914 000 Wh/годишно;

Очаквано увеличение на намаляването на емисиите на CO2 в тонове/годишно - 38,952 t/годишноГалерия
Закриваща пресконференция, Община Бяла, м. ноември 2016 г.

Проект „Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“


информация:

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД, мярка 2, в изпълнение на Договор №. BG04-02-03-025-013, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

контакти:

Община Бяла
Област Русе
ул. "Васил Левски" №62